LM-Activator™ effektiverar arbetsflödet inom ortodontisk behandling av barn i Finland

En av många tandläkare som använder LM-Activator™ i sitt dagliga arbete är tandläkaren Kaisa Packalén som tog examen från Åbo universitet 2017. Sedan 2019 arbetar Kaisa i Nådendal, en medelstor stad i sydvästra Finland, på den kommunala tandkliniken som assisterande tandläkare till ortodontisten som ansvarar för behandlingarna. I Finland är det vanligt på de kommunala klinikerna att en av allmäntandläkarna får en fortbildning i ortodonti för att ta hand om den dagliga verksamheten kring ortodontiska behandlingar av barnpatienter. Detta frigör ortodontistens tid och möjliggör en effektivare resursfördelning i teamet. Tandläkare utbildas till att assistera ortodontisten genom fortbildningskurser i ortodonti, och praktiskt arbete tillsammans med en ortodontist. I artikeln beskriver Kaisa jobbet som assisterande tandläkare och hur LM-Activator™ gör ortodontisk behandling både trevlig och effektiv för patienten och yrkesutövaren.

Tandläkare, assisterande tandläkare till ortodontisten Kaisa Packalén, Tandhygienister Marjut Reunanen och Eveliina Helasvuo, Tandsköterska Sanna Wahteristo

Ortodontisk behandling är en finjusterad klinisk process

I Finland ges ortodontisk behandling på kommunala vårdcentraler på basen av nationella kriterier. Teamet som samarbetar i ortodontibehandlingen består i Nådendal av en ortodontist, en assisterande tandläkare till ortodontisten, fyra tandhygienister och en tandsköterska som är utbildad i ortodonti. Patienterna förhandsundersöks av tandläkare och tandhygienister. Efter denna förhandsundersökning remitteras patienterna till en ortodontist för själva undersökningen där behovet av behandling definieras. Ortodontisten gör en individuell behandlingsplan för varje patient. Planen genomförs kliniskt i samarbete mellan assisterande tandläkare till ortodontisten och tandhygienister.


Den ortodontiska behandlingsprocessen börjar efter att bettfelet har identifierats. En tandhygienist utför den första kontrollen, mäter de ocklusala relationerna (Angle Klass och överbett), undersöker ansiktsprofilen, tändernas speciella egenskaper och stadiet i växelbettet, tar foton och mäter ocklusalt index samt tar avtryck antingen genom konventionella avgjutningar eller skanning. Vanligtvis tas även röntgenbild. Med denna information sammanställer ortodontisten en behandlingsplan, ofta utan att träffa patienten. Behandlingsplanen presenteras för patienten och föräldrarna så att de vet hur behandlingsprocessen kommer att fortsätta.

Arbetet som assisterande tandläkare till ortodontisten börjar här

I en ortodontisk behandlingsprocess är uppgifter noggrant fördelade så att behandlingen kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. I Nådendal är ortodontistens roll ganska liten i det kliniska arbetet; de konsulteras främst i krävande patientfall och de ansvarar för att processen går smidigt. I särskilt krävande fall konsulteras ortodontisten mellan kontrollerna.


I Nådendal är rollen som assisterande tandläkare viktig i behandlingsprocessen eftersom de flesta patienter kommer att träffa den assisterande tandläkaren i stället för en ortodontist. Ortodontisten är tillgänglig endast en eller två gånger i månaden så det kliniska arbetet överlåts till den assisterande tandläkaren. Utöver det kliniska arbetet ger den assisterande tandläkaren råd till andra tandläkare och till tandhygienister för att avgöra en patients eventuella behov av ortodontisk behandling och vid förundersökningar samt fördelar arbete på förhand, till exempel genom att schemalägga patienter för kontroller hos tandhygienister. Kontroller görs ungefär var tredje månad.


Vid behov kan behandlingen påbörjas redan i mjölkbettet; om behandlingen påbörjas i ett tidigt skede kan bettfel förhindras från att bli allvarligare och processen är vanligtvis enklare och bekvämare för patienten. Behovet av en ortodontisk behandling bedöms alltid individuellt. För de flesta patienter sker behandlingen under det tidiga växelbettet eller i växelbettet, men ibland måste behandlingen uppskjutaspå grund av dålig kooperation eller tandhygien. Behandling kan även ges i det permanenta bettet, men huvudregeln är att ju tidigare behandlingen påbörjas desto lättare är det.


Tyvärr kvarstår bettfel ofta i det permanenta bettet och därför bör behandlingsplanen göras noggrant. Om skadliga vanor och bettfel behandlas i ett tidigt skede kan skelettasymmetrier förhindras och normal tillväxt möjliggörs.

Fördelen med LM-Activator™ i en framgångsrik behandling är dess mångsidighet

LM-Activator™ har visat sig vara en effektiv och kostnadseffektiv ortodontisk apparat som dessutom är enkel att använda. Tack vare dess mångsidighet och breda användningsområde kan LM-Activator™ användas hela vägen från mjölktänder till permanent bett. I Nådendal är LM-Activator™ den mest använda avtagbara tandskenan på grund
av sin mångsidighet, eftersom den kan användas för att korrigera djupt bett, distalt bett, lindrigt öppet bett och felaktig tungposition. Andra indikationer är t.ex. tandbågsexpansion vid lindriga fall av trångställning och att täppa till gluggar i tandbågen (diastema). Att använda fast apparatur är dyrare på grund av både högre materialkostnader och högre arbetskostnader då det behövs mer tid för behandlingen, så behandlingen är inte lika kostnadseffektiv för kliniken som behandling med LM-Activator™.


För att säkerställa en framgångsrik behandling är det viktigt att vara uppmärksam på några grundläggande saker. För det första är ett korrekt patientval den viktigaste faktorn för framgångsrik behandling. Om ortodontisk behandling används för att påverka relationen mellan över- och underkäke till exempel genom att aktivera underkäkstillväxt, bör behandlingen ges när käkarna fortfarande växer. En annan viktig faktor är vikten av korrekt näsandning. Om patienten inte kan andas genom näsan, öppnas munnen under natten och tandskenan ramlar
ut. Om detta fortsätter kommer behandlingen inte att lyckas. Vidare kan önskat behandlingsresultat endast uppnås när patienten och föräldrarna är motiverade och samarbetar.

Den bästa patienten är en motiverad patient

Det fi nns många sätt att motivera patienter i behandlingen och det finns ingen lösning som passar varje patient. En tandskena som huvudsakligen används under natten är mer tilltalande eftersom användningen inte är synlig för andra. Materialet är mjukt och bekvämt att använda för de flesta patienter. LM-Activator™ är också lätt att rengöra och det är lättare att sköta tandhygienen jämfört med fast apparatur. Dessutom gillar yngre patienter att dekorera asken med bilder och klistermärken. Ett argument som har visat sig fungera är att framgångsrik behandling
kan hjälpa till att undvika längre och mer krävande behandlingar längre fram, till exempel användning av fast apparatur.


Ortodontisk behandling sträcker sig över ett till fyra år beroende på målet med behandlingen. Om behandlingen görs under tillväxtspurten kan behandlingen ofta pausas. För varje patient är målet att göra behandlingen så enkel som möjligt och att dela upp behandlingen i flera faser leder ofta till bästa slutresultat. På grund av detta är behandlingstiden inte det bästa måttet: rätt timing är viktigare. Beroende på omständigheterna och användningsfrekvensen är resultaten i bästa fall uppenbara inom ett år efter att behandlingen påbörjats. I särskilda fall, som korrigering av ett korsbett av en enskild främre tand, kan resultat ses även efter tre månaders användning.

“Jag rekommenderar definitivt tidig behandling när det är möjligt. Ju tidigare behandling kan påbörjas desto bättre kan allvarliga bettfel förebyggas. Dessutom är jag väldigt nöjd med hur vi fördelar arbete, vilket gör mitt eget arbete enklare. Vi har ett bra team! När alla är bekväma med sina arbetsuppgifter kan patientbesök skötas
och arbetet fördelas mellan olika yrkesverksamma. Var och en har sina egna starka sidor: vi som tandläkare är bra på att planera behandlingen och förutse vilken riktning som bör tas, medan tandhygienister är anmärkningsvärt skickliga på att motivera patienter i användningen av tandskenan. När alla jobbar med det som de är bra på går allt smidigt!”

Kaisa Packalén DDS

Nådendals kommunala tandvårdsklinik

  • Påbörjade ortodontiska behandlingar: ca 80 per år, 6 till 7 LM-Activator™ apparater ges ut på en månad
  • Kontroller var tredje månad
  • Kontrollbesöken är korta och tar liten stoltid
  • Ortodontisk behandling med fasta apparatur är dyrare på grund av materialen som används och den tid som
    tandläkaren behöver.

LM-Activator™ är en prefabricerad tandskena för växande patienter. Den fungerar som en guide för att korrigera och styra de erupterande tänderna och växande käkarna. LM-Activator™ är utvecklad och tillverkad i Finland. Den är tillverkad av medicinsk silikon vilket bidrar till att tandskenan är säker, naturligt fl exibel och bekväm för patienten samtidigt som den är ett mycket hygieniskt alternativ.

LM-Activator™ artikel nr 1